A 2020/2021. tanévben iskolánk rendkívüli Intézkedési terv szerint működik, mely az egészség és az élet megőrzését szolgálja. A szabályzat a járványügyi helyzetben az intézmény működésére vonatkozó elsődleges és legfontosabb dokumentum.

Felhívjuk az iskola közösségének figyelmét, hogy az intézkedési terv aktuális, naprakész változata lentebb görgetve ezen az oldalon, online olvasható.

TÁJÉKOZTATÁS

INTÉZKEDÉSI TERV

Az iskolai oktató-nevelő munka szervezéséhez a járványveszély időszakára a 2020/2021. tanévben

Bevezetés, alapelvek

Az intézkedési tervben foglalt iránymutatások az Oktatási Hivatal által kiadott eljárásrend alapján - a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola - AMI sajátos helyzetét figyelembe véve - mindkét intézményegység mindennapi munkájára megfogalmazott szabályok. 

A szabályok betartása minden alkalmazott és tanuló kötelessége. A zökkenőmentes és biztonságos munkavégzés érdekében megfogalmazott szabályok betartásának és alkalmazásának ellenőrzése az iskola vezetőinek feladata.

Az iskola vezetőinek feladata a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK), illetve az
Operatív Törzs (továbbiakban: OT) tájékoztatásának nyomon követése.

Az intézkedési terv felső kezdeményezésre történő módosításig, illetve visszavonásig marad érvényben. A járványügyi helyzet folyamatos, napi szintű nyomonkövetése folytán az intézkedési tervben megfogalmazott szabályok intézményvezetői hatáskörben azonnal felülírhatók, az egészség és az élet védelme érdekében.

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata. Az intézményben mindaddig, amíg felettes szerv más döntést nem hoz, normál, tantermi oktatás folyik. Ennek fenntarthatósága minden munkatárs, tanuló és szülő közös felelőssége.

Az intézmény nem biztosít maszkot az épületbe belépő személyek számára. Maszk hiányában a belépés megtagadható!

Intézkedési terv COVID-19 járványügyi helyzetben

Az iskolában alapos, az NNK előírásainak megfelelő, mindenre kiterjedő fertőtlenítés történt, melynek végrehajtását az intézmény vezetői ellenőrizték.

Az intézmény vezetői a Debreceni Tankerületi Központ (továbbiakban: DTK) tájékoztatását a tanévkezdéssel kapcsolatban online megkapták.

Az intézmény “Fertőtlenítő pont” felirattal jelöli meg azokat a helyeket, ahol a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítja. Ezek az intézmény bejáratainál, illetve minden emeleten megtalálhatók.

A takarító személyzet “Takarítási napló”-t, illetve a gondnok “Szerhasználati nyilvántartás”-t vezet.

Minden, az épületbe belépő tanuló és dolgozó számára kötelező a kézfertőtlenítés, illetve a folyamatos, rendszeres kézmosás az NNK ajánlása szerint, melyet a mosdókban kihelyeztünk.

A személyi higiénia alapvető szabályairól a pedagógusok is folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. Betartatják a köhögési etikettet, figyelmeztetik őket a papírzsebkendő használatára.

A takarítás, fertőtlenítés közben a helyiségben csak a takarító személyzet tartózkodhat.

A pedagógusok végezzék el a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák előtt, illetve közben.

Minden helyiségben kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres, nagy intenzitású, természetes szellőztetésre - az ablakok, nyílászárók nyitásával. Amennyiben az időjárás megengedi, az ablakokat a környező forgalom függvényében - tanítás közben nyitva kell tartani.

Személyes holmikat (tornazsák, ruha), ami potenciálisan fertőzésveszélyt jelent, nem lehet a folyosón hagyni éjszakára. Az épület reggeli fertőtlenítésénél a folyosón hagyott ruhát, tornazsákot, stb. a takarítószemélyzet veszélyes hulladékként kezeli és eltávolítja az iskolából. A személyes holmik, értékek tárolására - az éves díj megfizetése mellett - mindenki igénybe veheti a folyosókon található suliboxokat.

A szakgimnáziumban a tanári teakonyhában egy időben legfeljebb 2 fő tartózkodhat.

Az intézmény területére belépés alkalmával kötelező a testhőmérséklet mérése.

Mérési, illetve beléptetési pontok:

 • Az intézmény zeneiskolai (Piac felőli) bejárata
 • Az intézmény szakgimnáziumi (Vár utcai) bejárata

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. Mivel a láz az egyik alapvető tünet, az a személy léphet be az intézménybe, akinek az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott 37,8 °C mértéket.

Amennyiben a testhőmérséklet mérése során a műszer 37,8 foknál magasabb értéket mutat,

 • kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete a 10-15 perc után ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • nagykorú tanuló és foglalkoztatott esetén a belépést meg kell tagadni.

A testhőmérséklet mérése során az Operatív Törzs által meghatározott eljárásrendet követjük, illetve a mindenkori határértéket is az OT álláspontja szerint határozzuk meg.

Az intézmény területére belépés alkalmával kötelező a testhőmérséklet mérése. Az intézmény közösségi tereiben - tanórán és tantermen kívül - orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

Az iskola területén fotó- és videófelvétel rögzítése szigorúan tilos! 

Az intézmény látogatása az intézménnyel jogviszonyban nem álló - külsős - személy számára

Az egészség védelme és a járványügyi megelőzés érdekében az intézmény területére ellenőrizetlenül nem léphet be az a személy, aki az intézménnyel

 • nem áll tanulói jogviszonyban,
 • nem áll munkaviszonyban
 • munkaviszonyban áll, de a munkavégzés helye tartósan nem az intézmény területe.

Külsős személy belépésének szabályai

Belépést megelőzően kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál kijelölt “Fertőtlenítő pont”-nál kihelyezett fertőtlenítő szerrel.

Belépéskor a portai szolgálatot ellátó személyzet tájékozódik a látogatás céljáról, majd vezetői engedélyt kér a látogató belépéséhez. Látogató csak vezetőhöz érkezhet.

Amennyiben a vezető engedélyét megkapja, a portai munkatárs rögzíti a belépő személy

 • adatait (név, sz.ig. szám),
 • látogatásának célját.

Az adatfelvételt követően a látogatót az iskola egy munkatársa kíséri a látogatás helyszínére. olyan időpontban és útvonalon, amikor és ahol nem érintkezhet az iskola tanulóival és más dolgozójával. A látogató számára a látogatás alatt orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

A látogató a látogatás helyszínét a látogatás végeztével az iskola egy munkatársa, vagy a meglátogatott vezető kíséretével hagyja el.

Az intézmény területére belépés alkalmával kötelező a testhőmérséklet mérése. Az intézmény közösségi tereiben - tanórán és tantermen kívül - orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

Az iskola területén fotó- és videófelvétel rögzítése szigorúan tilos! 

Az intézmény látogatása tanulók és munkatársak számára

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy látogathatja.

Belépést követően kötelező a kézfertőtlenítés a bejáratnál kijelölt “Fertőtlenítő pont”-nál kihelyezett fertőtlenítő szerrel.

Kérjük a kedves szülőket, hogy csak akkor engedjék a közösségbe gyermekeiket, amennyiben azok teljesen egészségesek. Az iskolaközösség egészségének védelme a szülők felelőssége is.

A zeneiskolai tanulókat - előképzőben és 1. osztályban - a pedagógusok fogadják az iskola aulájában, majd együtt mennek fel az osztálytermükbe. Szülők nem léphetnek be az épület zárt tereibe.

Az intézmény területére belépés alkalmával kötelező a testhőmérséklet mérése. Az intézmény közösségi tereiben - tanórán és tantermen kívül - orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

Az iskola területén fotó- és videófelvétel rögzítése szigorúan tilos! 

Hallgatói gyakorlat

Egyetemi, főiskolai hallgatók a képző intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján léphetnek be. A hallgatók kötelesek betartani az intézményi protokollban foglaltakat, valamint fokozottan figyeljenek a járványügyi előírások betartására, betartatására.

A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény vezetősége nem engedélyez semmiféle külső fellépést az iskola tanulói számára. Kérjük, hogy partneriskoláink legyenek tekintettel erre, mikor saját programjaikat szervezik.

Általános szabályok

Szakgimnáziumi tanulóink az iskola épületét a közismereti oktatás ideje alatt csak és kizárólag

 • testnevelés, illetve
 • néptánc órák

miatt hagyhatják el.

Csoportos foglalkozások

 • A csoportos foglalkozásokon - az iskola adottságaitól függően - törekedni kell a távolságtartás szabályait betartva kialakítani a tanulók ülésrendjét. A Tanulmányi Irodában, az egyes foglalkozásokra a tanárok kötelesek ülésrendet leadni. A leadott ülésrend nem változtatható meg egyik órán sem, ez a tanár felelőssége. Amelyik foglalkozáson nem tartható a tanulók között a 1,5 méter távolság, ott mindenki számára kötelező a maszk használata. A maszk az orrot és szájat is el kell hogy takarja. Az a tanuló, aki szaktanári felszólítás után is helytelenül, vagy nem viseli a maszkot, fegyelmi felelősségre vonható.
 • A pedagógusok végezzék el a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei tanítási órák előtt, illetve közben.
 • Közismereti órák közti szünetben a csoportos termekben elhelyezett zongorák használata tilos.

Zenekari, énekkari, nagy létszámú kamarazenei foglalkozások

Zenekari, énekkari, illetve nagy létszámú kamarazenei foglalkozásokon a lehető legnagyobb távolságtartással kell a tanulókat leültetni. Csak annyi tanulónak tartható próba, amilyen létszámnál a 1,5 méteres távolság betartható. Javasolt a szólampróbák, illetve részpróbák alkalmazása.

Testnevelés

 • Az Oktatási Hivatal ajánlását figyelembe véve a testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabadtéren megtartani.
 • Tornagyakorlatokat az időjárástól függően szabadtéren is lehet végezni (futás, gimnasztika).
 • Amennyiben az időjárás megengedi, a testnevelés óra közös sétával is teljesíthető.

Nem javasoljuk a határon túli tanulóknak a heti rendszerességgel történő hazautazást a sárga vagy piros besorolású országokba, hiszen ez fokozott járványügyi kockázattal jár, ezért a hazautazásokat javasoljuk az őszi, téli és tavaszi szünet időszakára szervezni.

Amennyiben a kollégista tanuló hazautazik, visszatérése esetén a kollégiumban alkalmazott szabályok szerint kell eljárni. Aki nem kollégiumi tanuló, de sárga vagy piros besorolású országból érkezik vissza, rá a hatósági házi karantén kötelezettség vonatkozik, a mentesítéshez szükséges SARS-CoV2 (PCR) teszteket Magyarországon az utazási célú mintavevőhelyeken tudják térítés ellenében elvégeztetni.

Az általános szabályoknak megfelelően a karantén nem kerül elrendelésre, ha a magyar állampolgárságú tanulók sárga vagy piros, nem magyar állampolgárságú tanuló sárga besorolású ország területéről történő belépés esetén rendelkeznek 2 db negatív PCR-teszt eredménnyel.

Felhívjuk a tanulók és szüleik figyelmét, hogy a határ 30 km-es körzetében lakó tanulók esetében csak akkor érvényes a tesztmentesség, amennyiben a tanuló ingázik és Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyja, azaz az iskolalátogatási kötelezettségét a napi ingázás mellett teljesíti. Kollégiumi, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező tanuló nem számít ingázónak.

Osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás a járványveszéllyel érintett időszakban nem szervezhető.

A járványügyi helyzet változásáig, illetve az NNK, OT, vagy a DTK által közzétett ellenkező tartalmú utasításig hagyományos, zárt térben rendezett találkozót, értekezletet az intézmény nem tart.

A kis létszámú - pl. munkaközösségi, vezetői - értekezletek, megbeszélések a védőtávolság betartásával megtarthatók.

Nevelőtestületi és szülői tájékoztató jellegű értekezlet csak online tartható. Felhívjuk a munkatársaink és tanulóink, valamint szüleik figyelmét a helyes kapcsolati adatok megadására, illetve azok ellenőrzésére.

Napi szinten tájékozódhat minden szülő a KRÉTA rendszeren keresztül, ahol nyomon követhető a tanulók haladása, valamint az intézmény üzenetei is olvashatók.

Az iskola területén bármilyen rendezvény csak a 1,5 méteres védőtávolság megtartásával, a helyiségek befogadókészségének korlátozásával tartható, kizárólag az iskolaközösség számára.

Az iskolában büfé üzemel. A büfé előtti székeken és az aulában az étkezés nem engedélyezett. A tanulók a megvásárolt élelmiszert az osztálytermekben, illetve a szakgimnázium épületének 2. emeletén, az erre a célra kijelölt helyen fogyasszák el, tanítási szünetben.

A büfé látogatása csak a védőtávolság betartásával engedélyezett. A távolságtartásban segítenek a földre festett jelzések.

Szakgimnáziumi intézményegység tanulói a büfét csak az osztályaik számára meghatározott idősávban látogathatják.

Amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, a további munkát, eljárásrendet az EMMI és az NNK közösen lefolytatott vizsgálatának eredménye határozza meg. 

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról

 • a területi népegészségügyi hatóságot, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát, haladéktalanul tájékoztatni kell. A bejelentés tartalmazza az érintett személy személyi adatait - az Nkt. 41. § 7. c) pontjában foglaltakra tekintettel –, valamint az az intézmény nevét és az intézményvezető elérhetőségét.
  Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának értesítési címe: nepegeszsegugy.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
 • az intézmény rendkívüli eseményként, haladéktalanul, SÜRGŐS üzenet megjelöléssel jelenti az esetet a Debreceni Tankerületi Központ felé, mely üzenet nem tartalmazhat semmilyen személyazonosításra alkalmas adatot.
  A megadott adatok
  • intézmény neve (OM azonosító),
  • a telephely címe,
  • a koronavírus fertőzéssel és/vagy hatósági karanténban érintett tanuló osztályának/pedagógus/alkalmazott munkakörének megjelölése,
  • a vírusfertőzés szempontjából fontos dátumok (tudomásszerzés, intézményben tartózkodás utolsó időpontja),
  • csoportos karantén és tantermen kívüli digitális munkarend iránti kérelem vonatkozásában a osztálylétszám, valamint a hatósági karanténra és az erre tekintettel az intézményvezető által kért tantermen kívüli digitális munkarendre vonatkozó kezdő és záró dátum,
  • valamint minden esetben az adatközlő elérhetőségére vonatkozó információ.

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend esetleges bevezetéséről az Oktatási Hivatal dönt.

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, azonnal jelentkezzen a Tanulmányi Irodában. Mindkét tanulmányi irodában van lehetőség a testhőmérséklet ellenőrzésére, illetve a tanulót fontos információkkal látjuk el a további teendőkre vonatkozólag.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő/kollégium értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Kizárólag a háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Gyanú esetén nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos nyilatkozata alapján megerősített COVID-19 fertőzésről az iskola vezetője rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót. Információt csak az iskola vezetője adhat. Az iskola és annak bármely dolgozója titoktartási kötelezettséggel tartozik és ennek értelmében nem adhat ki semmiféle belső információt az iskolai életről.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

Amennyiben az intézmény fertőzéssel érintett, a további munkát, eljárásrendet az EMMI és az NNK közösen lefolytatott vizsgálatának eredménye határozza meg.

Amennyiben az iskola bármely tanulója, vagy dolgozója orvos által igazolt koronavírus-fertőzött, az intézmény vezetője haladéktalanul jelenti a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címen. A bejelentés tartalmazza a fertőzéssel érintettek számát, státuszát (pedagógus, egyéb dolgozó, tanuló), valamint tanuló esetében az érintett csoportok/osztályok adatait. Személyes adatokat az intézmény nem továbbít. 

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend esetleges bevezetéséről az Oktatási Hivatal dönt.

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.

Tanítás rendkívüli helyzetben

Hatósági házi karanténra kötelezett tanuló esetén

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

Csoportos óra esetén

 • A tanuló hiányzásának idejére az őt tanító pedagógusok elektronikus formában gondoskodnak az anyag továbbításáról.

Egyéni foglalkozás esetén

 • Amennyiben a tanuló egészségi állapota megengedi - nem beteg -, online megtartható az órája
  • Ebben az esetben a pedagógus a számára kijelölt tanteremben tartja az órát, a KRÉTA rendszerben az óra naplózásakor az "Üres/Digitális" opciót használja.
 • Amennyiben a tanuló beteg és egészségi állapota szerint nem alkalmas arra, hogy online megtartsák az óráját, a KRÉTA rendszerben az órán a tanulót hiányzónak kell jelölni. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Hatósági házi karanténra kötelezett pedagógus esetén

Csoportos foglalkozás esetén

 • Amennyiben a pedagógus tünetmentes, egészségi állapota szerint alkalmas a munkavégzésre, az iskola biztosítja a csoportos tantermekben jelenlévő tanulók részére az online óratartás lehetőségét a pedagógus otthonából.

Egyéni foglalkozás esetén

 • Amennyiben a pedagógus tünetmentes, egészségi állapota szerint alkalmas a munkavégzésre, az egyéni foglalkozás megtartható a teremben jelen lévő tanulónak online. Ebben az esetben a naplózásnál a pedagógus a "Jelenlét" opciót használja, és a "Tanóra adatai" lehetőség "Megjegyzés" rovatába bejegyzi az "Online óratartás a pedagógus otthonából" szöveget

A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.

Hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

A tantermi tanítás időszakában az iskola pedagógusai nem tartanak online órákat, számukra a rendes munkaidőn túl óratartás nem rendelhető el. A tanuló hiányzásának idején az őt tanító pedagógusok elektronikus formában gondoskodnak az anyag továbbításáról. 

Az iskola által tanítási anyag továbbítására használt felületek: 

 • KRÉTA, 
 • G-Suite for Education, 
 • személyes hozzájárulással megadott e-mail címek.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Amennyiben a járványügyi helyzet alapján felsőbb hatóság tantermen kívüli, digitális munkarendet rendel el, az intézmény az alábbi szabályok szerint jár el.

Az iskolai EDUROAM hálózathoz minden pedagógus hozzáféréssel rendelkezik. Technikai kapcsolattartó: Kovács János, intézményegység-vezető

Szakgimnázium

A szakgimnáziumi - tanulói jogviszonnyal rendelkező - tanulók esetén minden tanuló megkapta a személyes hozzáférését biztosító kódokat, mellyel az intézmény G Suite For Education programfelületére be tud lépni. Az intézményben oktató pedagógusok tanári hozzáférést kaptak a rendszerhez. A szakgimnáziumi órákat csak ebben az egy rendszernek a használatával lehet megtartani.

Technikai feltételek

 • Tanév elején minden pedagógus köteles kialakítani az iskola programcsomagján belül a Google Tanterem rendszerében a saját csoportjai, és egyéni csoportjainak megfelelő rendszert. A pedagógusok részére hozzáférhetővé tesszük a diákok intézményi elérhetőségét, melyen keresztül felvehetők a csoportokba.
 • A diákok kötelesek áttekinteni a hozzáférésük működését. Új tanulók esetén az első belépést követő beállításokat az osztályfőnökök koordinálják.
 • Amennyiben bármelyik tanulónknak, vagy pedagógusnak gondja van az intézményi hozzáférés működésével (elfelejtett jelszó, vagy más probléma), kérjük haladéktalanul jelezze a rendellenességet az admin@debrecenizenede.hu e-mail címen. Ezt követően rövid időn belül vissza tudjuk állítani a hozzáférését.
 • A rendszergazda felülvizsgálja a rendelkezésre álló eszközállományt, hogy azok minden esetben megfelelnek-e a digitális tanítás feltételeinek. (kamera, mikrofon működése)

Digitális munkarend kialakításának szabályrendszere

 • Az online (videókapcsolattal megtartott) órák megtartására csak a Google Tanteremhez kapcsolt Google Meet szolgáltatás használható, az intézményi hozzáféréssel.
 • Digitális munkarend esetén a tanév elején kialakított órarendi hálót változatlan formában alkalmazzuk. Az órarendi órák esetén pontosan meghatározzuk, hogy mely órákhoz alkalmaznak a pedagógusok élő, videós kapcsolatot.
 • Amennyiben a felsőbb utasítás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk pedagógusainknak és tanulóinknak az iskola eszközeinek, helyiségeinek használatát.
 • Az online, videós órákon a részvétel kameraképpel, valamint megfelelő öltözetben (a fürdőköpeny és a pizsama semmiképpen nem tekinthető annak!!!) – minden tanuló számára kötelező.
 • Ha egy tanuló betegség vagy technikai okok miatt nem tud az órán jelen lenni, akkor a szülőnek a szaktanárt vagy osztályfőnököt az órák megkezdése előtt, erről a tényről tájékoztatnia kell.
 • A nem online órák alatt a tanuló köteles a szaktanár által elküldött vagy megjelölt feladatot az adott tanóra ideje alatt, a szaktanár által meghatározott időtartamon belül elvégezni. A feladat ellenőrzését a szaktanár az általa megállapított módon, a tanulókkal megbeszélt és közölt módon elvégzi.
 • Betegség esetén – ha a tanuló az online oktatásban egészségügyi állapota miatt nem tudott részt venni, a hiányzást igazoló orvosi igazolást – a házirendnek megfelelően – a tanuló első munkanapjától számított 8 napon belül el kell juttatni az osztályfőnöknek az e napló elektronikus ügyintézés felületén keresztül.
 • Az online óráról igazolatlanul hiányzó tanuló az elmulasztott tananyagról szóban köteles beszámolni a szaktanár által meghatározott időpontban.
 • Péntekről hétfőre házi feladat nem adható. A beadandó feladatok időpontját a tanulóknak be kell tartani. Póthatáridő csak indokolt esetben (pl. betegség) adható. Ha a tanuló a pedagógus által meghatározott időre a feladatot nem küldi el, vagy üres dokumentumot továbbít, munkája elégtelen osztályzattal értékelendő.
 • A digitális órák során a tanórákról, az órát tartó pedagógusról, illetve a többi tanulóról felvételt készíteni személyiségi jogok védelmében szigorúan tilos és a törvény szerint büntetendő.

Zeneiskola

A zeneiskolában - nem tanulói jogviszony alapján - tanuló diákok esetén a digitális oktatásra alkalmazott módszereket a szaktanárok egyeztetik a tanulókkal és szüleikkel.

Értesítünk minden tanulót és pedagógust, hogy a kétoldalú kommunikáció - fenntartói elvárás szerint - elsődlegesen a KRÉTA rendszer "Üzenetek" menüpontjában zajlik.

INTÉZMÉNYI KRÉTA RENDSZER ELÉRÉSE
Intézkedési terv

Microsoft Office 365 ProPlus

A Tisztaszoftver program keretében minden magyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus verziójához, amely magában foglalja a Microsoft Teams online kollaborációt, csoportmunkát, csevegést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét, tehát az irodai szoftverek mellett ezt is térítésmentesen használhatják. Most minden tanuló/hallgató és tanár ingyenesen töltheti le az Office 365 ProPlus programcsomagot, amely akár 5 számítógépre és mobil eszközre is telepíthető! Az Office 365 ProPlus ingyenes használatára jogosult minden magyarországi, államilag elismert, állami, egyházi vagy alapítványi fenntartású általános és középiskola tanulója és tanára, valamint a Tisztaszoftver Programban részt vevő felsőoktatási intézmények hallgatói. A tisztaszoftver letöltő oldal elérhetősége: https://o365.oh.gov.hu/

Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is. Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is. Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.: tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.); mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videó anyagokat, előadásokat. Néhány ismertető ide kattintva elérhető

Hivatkozásgyűjtemények

Oldalak, ahol további hivatkozásokat gyűjtöttek össze a távoktatás segítésére

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fennálló járványügyi helyzetben csak a kormányzati honlapokon keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak.

TÁJÉKOZTATÓ ELÉRÉSE

E-ügyintézés

Az üzenetek funkció működése a KRÉTA e-Ügyintézés felületén

Az ismertetők forrása a KRÉTA TUDÁSBÁZIS, mely mindenki számára elérhető ide kattintva. Itt a KRÉTA összes segédlet megtalálható. A – jelen helyzetben kulcsfontosságú – eÜgyintézés funkció feltételezi, hogy minden tanuló és gondviselő rendelkezik a szükséges hozzáférési adatokkal, amit a tanév elején minden szülőhöz és gondviselőhöz, illetve tanulóhoz eljuttattunk. AMENNYIBEN VALAKINEK GONDJA VAN A HOZZÁFÉRÉSSEL, HALADÉKTALANUL KERESSE AZ ISKOLATITKÁROKAT A MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEINKEN! Az online tudásmegosztáshoz szükséges “Üzenetek” funkció teljeskörű leírása elérhető ide kattintva. Az egyes funkciók külön ismertetését a képek, illetve videó melletti hivatkozáson érhetik el.

e-Ügyintézés: Üzenetek kezelése

Példa üzenetváltásra tanár – tanuló(k) között

Szinte biztos, hogy az online digitális tudásmegosztásban ez a funkció a leginkább használható. Az üzenetek segítségével a kiválasztott tanulóknak, tanulócsoportoknak könnyedén elküldhető a tanítási órákhoz szükséges segédlet. Az üzenetekhez EXCEL, WORD, PDF, KÉPEK, valamint tömörített fájlban HANGFÁJLOK is csatolhatók. A funkció részletes ismertetője ide kattintva elérhető.

Távoktatási segédletek

Különböző forrásokból származó videós segédletek a távoktatáshoz

Google Tanterem – ismertető tanulóknak

Ebben a videóban megismerhetjük a Google Classroom használatának a tanulói oldalát. Ajánlatos tanárként ezt a videót elküldeni a tanulóinknak, hogy lássák, mit kell csinálniuk.

Google Tanterem előkészítése

A funkció részletes ismertetője a videóban nyomon követhető.
Lajtai Ádám oktatóvideója

Google Tanterem – Feladatok (írásbeli beadandó)

Ebben a videóban azt követhetjük, hogy hogyan lehet esszészerű beadandó feladatokat létrehozni és értékelni, valamint hogy mit lát ebből pontosan a tanulónk.

Google Tanterem – Tesztfeladatok

Ebben a videóban a Google Classrom tesztfeladat szerkesztőjéről tudhatunk meg részleteket.