Szakgimnázium

Home > Szakgimnázium

A szakgimnázium

“…ha a nevem valamiféle bélyeget jelent, akkor jelentse azt, hogy itt nem zongoragépeket akarnak nevelni, hanem a zenét gyökeréből értő és érző zenészeket és zeneszeretőket.”

Kodály Zoltán nyomán, híres elődök nyomában adunk át korszerű tudást a hozzánk érkező tanulóknak. A 2016. évi köznevelési változásokhoz alkalmazkodva a szakgimnázium képzési rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy a képzés minden tanuló számára minden igényt kielégítően komplex, minden területe teljes legyen. Örömünkre szolgál, hogy nemcsak beszélünk a jó rendszerről, de az eredményét is tapasztaljuk napról-napra, mikor tanulóink, együtteseink sikereiről számolhatunk be a nagyvilág felé. Állandó kapcsolatban vagyunk a környék zeneiskoláival, Debrecen város kulturális rendezvényeit színesítjük tanulóink és művésztanáraink fellépésével, valamint jó kapcsolatot ápolunk a zenei felsőoktatást képviselő hazai és külföldi intézményekkel.

Kovács János, intézményegység-vezető

Az 1862-ben alapított Debreceni Zenede jogutódjaként létező, 2007 óta alapfokú zeneiskolai és középfokú pályaorientációs képzést egyaránt folytató iskolánk Magyarország legrégebbi zeneoktatási intézménye. Az intézmény 1957. június 23 óta viseli Kodály Zoltán nevét, melyet a nagy zeneszerző a világon elsőként és egyszeri alkalommal engedélyezett.

Képzésünk ismertetése

Bizonyíték, nem ígéret

Iskolánk szakmai elhivatottságának és gondoskodó rendszerének köszönhetően tanulóink zenei és más műveltségi területeken rendezett versenyeken is rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi szinten egyaránt. A köznevelési törvényben foglaltaknak köszönhetően a felkészülést egyéni időtervezéssel, erős szaktanári támogatással, hangversenyek és mesterkurzusok szervezésével is tudjuk segíteni. Nívódíjas együtteseink – Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar, Kodály Zoltán Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Kodály Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar – városi rendezvényeken, hazai és külföldi versenyeken is rendszeresen és eredményesen szerepelnek.

%
felvételi arány a 2016/2017. tanév után

2017. évi érettségi eredményeink

 • Megyei középszintű érettségi eredményünk alapján az intézmények között a 11. helyet foglaljuk el.
 • Megyei emelt szintű érettségi eredményünk alapján az intézmények között holtversenyben az 1. helyen vagyunk.

Oktató-nevelő munkát támogató korszerű háttér

Iskolánkban az 1862-től folyamatosan működő és bővülő zenei szakkönyvtárban több mint 60.000 kotta és 6.000 audiovizuális dokumentum támogatja a színvonalas munkát. Kutatáshoz értékes forrás a védett, muzeális gyűjtemény. Könyvtárközi kapcsolataink kiterjedten működnek, aktív és alapos felkészülést tesznek lehetővé tanár és diák számára egyaránt.
Az oktató-nevelő munka hatékonyságát és eredményességét szolgálja jól felszerelt informatikai szaktantermünk. A tudás korszerű átadásához jelenleg 13 interaktív táblával felszerelt, csoportos órák megtartására alkalmas tanterem áll rendelkezésre.

Dokumentumok tanulói ügyintézéshez

Szolfézs

Írásbeli feladatok

 • Dallamírás
  Kétszólamú bécsi klasszikus idézet felső szólamának írása, melyben könnyebb alteráció előfordulhat. Bemutatás után 8x diktálás
 • Hangközmenet
  Hangközmenet leírása -6-8 hangköz- tonális keretben. 4x diktálás
 • Hangköz és hangzat felismerés
  5 hangköz és 5 hangzat felismerése és megnevezése. 2x leütés
 • Hangköz és hangzat szerkesztés
  5 hangköz és 5 hangzat felépitése megadott hangra
 • Előjegyzés ismerete 7#7b
  Dúr, moll hangsorok hangnemeinek meghatározása

Szóbeli feladatok

 • 10 népdal éneklése szöveggel és szolmizálva
 • bécsi klasszikus idézet lapról olvasása
 • ritmus visszatapsolása hallás után
 • periódus visszaéneklése hallás után

Elméleti ismeretek

 • Forma: Ismerje a tanuló a periódust, lehetőség szerint a két- és háromtagú kisformákat.
 • Hangsor: Ismerje fel hallás után a dúr és moll (természetes, összhangzatos és dallamos), pentaton hangsorokat, tudja énekelni azokat szolmizálva, hangnévvel lehetőség szerint 7# – 7b előjegyzésig.
 • Hangköz: Ismerje fel a tanuló a zongorán játszott hangközöket, tudja énekelni azokat hangnévvel is mindkét irányban oktáv hangterjedelemig (tiszta, kis és nagy hangközök, szűkített szeptim, kvart kvint, valamint bővített szekund, kvart, kvint).
 • Hangzat: Ismerje fel hallás után a dúr, moll, szűkített és bővített alaphármasokat, szext és kvartszext fordításokat, tudja énekelni azokat hangnévvel is.

Zeneelmélet

 • A bemutatott népdalok szerkezeti, hangnemi elemzése.
 • A violin- és basszuskulcs, az előjegyzések ismerete.
 • Hangközök, skálák ismerete, felismerése, megszólaltatása.
 • A négyféle hármashangzat és azok megfordításai, valamint a domináns szeptim ismerete, felismerése, megszólaltatása, oldása.
 • Nem zongora szakosoknak is rendelkezniük kell az alapfokú akkordjátékhoz szükséges, minimális zongoratudással.

{jd_file file==61}

A zongora, orgona és hárfa tanszakokat magában foglaló szakmairány iskolánk legnagyobb diáklétszámmal működő munkaközössége. (tovább…)

Fafúvós szakirányú képzés

Tanszakunkon fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, valamint furulya hangszereken bővíthetik tudásukat a zenei pályára készülők. Diákjaink a három évente megrendezett országos versenyek, valamint rangos nemzetközi megmérettetések állandó résztvevői, díjazottjai. Szakmai munkánkat számos hazai és külföldi (némely esetben iskolánk falai közül indult, ma külföldön élő és dolgozó) művész segíti, mesterkurzusok tartásával.Tanáraink közül néhányan aktív zenekari művészként is muzsikálnak, tapasztalataik elősegítik az iskolánkban működő fúvós-és szimfonikus zenekar munkáját. A társas-zenélés örömét kisebb kamaracsoportokban is megtapasztalhatják tanítványaink: triók, kvartettek, fúvósötös. Célunk: Felkészíteni diákjainkat a sikeres, (hazai,vagy külföldi) zenei szakirányú felsőfokú felvételire. Szeretettel várunk mindenkit tanszakunkra, egy Haydn idézettel ajánlva: “Gyakran,amikor sokféle munkámban nehézséggel küszködöm, egy titkos hang suttogja nekem:oly kevés a derűs és elégedett ember, bánat, s gond űzi őket szüntelen – a te munkád olykor tán forrás, amelyből a gondterhes ember néhány pillanatra nyugalmat, és enyhülést merít.”

Tanszakok és tanárok

Sándor Tímea oboa; Regős Imre fuvola; Majorosné Tóth Eleonóra (GYES) fuvola; Bögös Béla fuvola; Viha-Kovács Zita furulya; Áchim Tibor klarinét, Tanári Kodály-díj (2013); Linzenbold Gábor szaxofon, klarinét; Kubinyi Edit fagott; Tóth József fagott

Tanszakok felvételi követelményei

FUVOLA

A FELVÉTELI ANYAGA
Skála: Egy szabadon választott Dúr vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzatokkal, szimpla- és duplanyelvvel is.
Etűd:
– 2 gyakorlat Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 I. füzetből (különböző jellegű: lassú, gyors, legato, staccato).
Előadási darabok:
– egy barokk szonáta lassú és gyors tétele,
– Járdányi: Szonatina vagy Szervánszky: Szonatina
– egy szabadon választott előadási darab.
A felsoroltak közül egy előadási darab kotta nélkül játszandó.

FURULYA

A FELVÉTELI ANYAGA

Skála gyakorlatok és hármashangzat felbontások 3#-3b-ig altfurulyán.

Szoprán furulya
Két különböző karakterű etűd a következő kiadványok valamelyikéből:
– Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára
– Keuning, H. P. 10 difficult studies
– Keuning, H. P. 25 studies
– Keuning, H. P. 12 difficult studies
– Egy előadási darab lassú-gyors tételpárja.
–  Esetleg egy könnyebb korabarokk vagy modern darab

Altfurulya
Két etűd a The Baroque Solo Book kiadványból.
Egy barokk szonáta vagy versenymű lassú-gyors tételpárja.

OBOA

A FELVÉTELI ANYAGA

Skálák: 2 # – 2 b előjegyzésig (1 skála, -terc,triola,hármashangzat variációkkal.)
Etűdök: Két különböző karakterű etűd,a Wiedemann,vagy Hinke kötetekből.
Egy barokk szonáta,vagy concerto lassú – gyors tételpárja, (esetleg ismétléskor díszítve ) zongora kísérettel, lehetőség szerint kotta nélkül.
Egy szabadon választott,nem barokk stílusú előadási darab.

KLARINÉT

A FELVÉTELI ANYAGA

Skála: Egy szabadon választott dúr vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig (tercmenetek, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim).
Etűd:
– Jeanjean: Etudök, I. kötet 2., vagy 4. gyakorlat (staccato gyakorlat).
– Egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú.
Előadási darab:
Az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele, melyet kotta nélkül kell előadni:
– Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny
– Stamitz: B-dúr klarinétverseny
– Rösler-Rosetti: Klarinétverseny
– Egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stílusú.

SZAXOFON

A FELVÉTELI ANYAGA
Skála: Egy szabadon választott Dúr vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig (tercmenet, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim).
Etűd:
– Két különböző karakterű etűd, lehetőleg É.&P. Perényi: 222 etűd szaxofonra (158., 178., 182.,192.,200.)
– H.Klosé: 25 Exercices Journaliers, J.van Beekum: Studies kötetekből.
Előadási darab:
– Debussy: A kis néger
– Ch. Dancla: Románc
– M.Glinka:  Vocalise
– Hummel :Valcer
– Fr. Schubert:  Sérénade
– Singelée: Rondo Op. 63.
– Singelée: Solo de concert
– Chailleux: Andante és Allegro
– Bozza: Aria
– Zambarano: Tarantella

FAGOTT

A FELVÉTELI ANYAGA
A felvételiző növendék legyen képes
– Egy dúr és egy moll skála legato, staccato, tenuto játékmóddal.
– Két különböző karakterű etűd, lehetőleg Weissenborn, Neukirchner vagy Hara fagottiskolájából.
– Két könnyű, rövid, eltérő karakterű (pl. lassú-gyors) előadási darab zongorakísérettel. Átiratok is elfogadhatók.

Törőné Tóth  Márta
Munkaközösség-vezető

Húros-vonós szakirányú képzés

Tanszakunkon öt hangszer, hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő és gitár tanulására van lehetőség. A tanáraink mind nagy tapasztalattal rendelkező, felkészült oktatók. Vonós diákjaink  főtárgyi tanulmányaik mellett kamarazene foglalkozásokon vehetnek részt és tagjai lesznek az iskola szimfonikus zenekarának, mely egyedülálló a vidéki zeneművészeti szakgimnáziumok között. Minden évben szakmai napok, mesterkurzusok és hangversenyek gazdagítják a munkát.

Gitár tanszakunk országos szinten is az egyik legnagyobb létszámmal büszkélkedhet. Tanítványaink az országos rendezvények állandó résztvevői. Szóló hangszeres tanulmányaik mellett kamaracsoportban és gitárzenekarban is játszhatnak. A továbbtanulást elősegíti szoros szakmai kapcsolatunk a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának gitár tanszakával

Tanszakok és tanárok

Óváry Zoltán Munkaközösség-vezető, gitár; Bogáti-Bokor Orsolya hegedű; Dr. Ittzés Tamás hegedű; Radovics-Méder János hegedű; Versánszky Ildikó hegedű; Csorba Gergő gitár; Pető Áron gordonka; Cseh Ákos nagybőgő; Kocsis Ágnes hárfa

Tanszakok felvételi követelményei

GITÁR

A FELVÉTELI ANYAGA

A felvételi meghallgatáson kettő különböző karakterű klasszikus etűdöt és két tetszőleges előadási darabot szükséges játszani.

Ajánlott irodalom
Klasszikus etűdök (kötetek, gyűjtemények):

– Carcassi: Etűdök op. 60 (ajánlott: 1,2,3,4,7,9,10)
– Sor: Etűdök op. 35 vagy op. 31 (lehet a Fodor-Marnitz féle válogatás is)
– Giuliani: Op 100.
– Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
– Julio Sagreras etűdök (melyet klasszikus etűdnek fogadunk el)

Előadási darabok
reneszánsz:
– Luis Milan: 6 Pavane (SZKL VI.-VII)
– Egyszerűbb F. da Milano, vagy Luis Milan fantázia (Nagy E.: Repertoire)

barokk:
– Brescianello szvit-tételek (Nagy E.: „Repertoire” kötet)
– J.S. Bach könnyebb művei (SZKL. Húsz könnyű Bach-tétel)
– Robert de Viseé: Tánctételek (pl. d-moll szvit)

klasszika:
– Carcassi, Carulli, Giuliani, Sor művei
– Matteo Carcassi: 6 Capriccio (ebből egy mű, ajánlott: 1,4,5)

romantika:
– Francisco Tarréga egyszerűbb művei (Lagrima, Adelita)
– Johann Kaspar Mertz: Honi virágok

XX. századi művek:
– Brouwer etűdök I-X- ig.
– Modern Times gyűjtemény (Chanterelle kiadó)
– Huzella Elek: Három tánc

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. A választott előadási darabok mutassák meg a tanuló sokoldalúságát. A felvételi vizsga teljes anyagát kotta nélkül kell előadni.

Azok számára, akik még nem érzik magukat azon a szinten, hogy a felvételi követelményeknek megfeleljenek (tanár hiánya, könnyűzenét tanultak stb.), azok számára biztosítunk egyéni megbeszélés szerinti konzultációt a tanév bármely időszakában. Kapcsolat felvétel az iskola tanulmányi osztályán keresztül.

HEGEDŰ

A FELVÉTELI ANYAGA

2 szabadon választott etűd,
barokk szonáta lassú és gyors tétele,

vagy

1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab
versenymű saroktétele

Az etűdök az alábbi anyagból választandók:
– Mazas: Etűdök op. 36, I. füzet
– Kayser: Etűdök III.füzet (a könnyebbek közül)
-Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. füzet
– 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül)
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A választott zeneművek lehetőleg legyenek különböző stílusúak.

BRÁCSA

A FELVÉTELI ANYAGA

2 gyakorlat, 1 versenymű saroktétele, 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából.
Hegedűvel ajánlott etűdök:
– Dancla: Etudök op. 68
– Mazas: Etudök op. 36
– Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet
– 24 előkészítő gyakorlat op. 37
Brácsával ajánlott etűdök:
– Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül)
– Mazas: Etudök op. 36
– Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet
– 24 előkészítő gyakorlat op. 37
– Campagnoli: 41 gyakorlat
A választott etűdök különböző jellegűek legyenek

GORDONKA

A FELVÉTELI ANYAGA

Dúr és moll skálák három oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig; a skálákat legalább négyhangos kötéssel.

– Két etűd, egy virtuóz és egy kantilénás. Az etűdök Dotzauer: Etudök II. füzetéből, Lee: 40 melodikus etűd II. vagy Duport etűd, vagy más, hasonló technikai szintű gyakorlatokból választhatók.

– Egy előadási darab és egy versenymű tétel. A versenymű tétel kiváltható egy virtuóz előadási darabbal.

A teljes anyag kotta nélkül játszandó.

NAGYBŐGŐ

A FELVÉTELI ANYAGA

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel rendelkező jelentkezőknek:

– Montag Lajos: Nagybőgőiskola első kötetében szereplő skálák és azok felbontásainak ismerete.
– 2 szabadon választott etűd
– C. Saint-Saëns: Elefánt (Az állatok farsangjából), zongorakísérettel

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel nem rendelkező jelentkezőknek:

a zeneiskolában tanult hangszer tudásának bemutatása és a növendék alkati adottságainak vizsgálata.

A felvételi anyagát mindkét esetben kotta nélkül kell előadni

HÁRFA

A FELVÉTELI ANYAGA

Skála:
Diatonikus skála játéka külön kézzel, két kézzel, két oktávon keresztül.
Hármashangzat- és dominánsszeptim-játék két oktávon belül, akkordokban és felbontásokban, különböző ujjrendekkel.
Etűdök:
Zabel: Schule für Harfe I.kötet
Schuecker: Thema mit Variationen
Nadermann: 15 etűd
Darabok:
Purcell: Menüett
Händel: Prelude
Hasselmans: A rokka (vagy ezek nehézségi fokának megfelelő darabok, válogatás szerint)

Szükségszerű, hogy a növendék megfelelő szintű hárfa- vagy zongoratudással és elméleti felkészültséggel rendelkezzék. A hárfa szakra felvételizni kívánó tanulók jelentkezését célszerű egy év próbaidő kikötéssel elfogadni. Ez a próbaév részét képezheti az ötéves tanulmányoknak, ugyanis a négy-öt éves zongora és megfelelő elméleti tudás olyan mértékű támaszt adhat egy rátermett és szorgalmas növendéknek, hogy az, az alábbi lebontott tananyaggal, képes lesz megfelelni az ötödik év végére a felsőoktatási felvételi követelményeknek.

Óváry Zoltán
Munkaközösség-vezető, gitár

A Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A szakképesítés OKJ száma: 54 212 05
Megfeleltetés: Klasszikus zenész II. | A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű, a vonatkozó kormányrendelet 5. melléklete szerint kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazat: Előadóművészet

A klasszikus-zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, vezetője, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú
– nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken,
– zenés színházi előadásokon,
– hanglemez felvételeken,
– rádió- és televízió felvételeken, valamint a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, hangfelvételeket készíthet. A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket.A szakkepesites.hu tartalma

Szükséges iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.
Szükséges szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel.

Tanszakfelosztás

Fafúvós szakmairány
 • Fuvola
 • Oboa
 • Klarinét
 • Szaxofon
 • Fagott
Billentyűs szakmairány
 • Zongora (csembaló fakultációval)
 • Orgona
Húros-vonós szakmairány
 • Gitár
 • Hegedű
 • Brácsa (mélyhegedű)
 • Gordonka (cselló)
 • Gordon (nagybőgő)
 • Hárfa
Nem hangszeres és elméleti tanszakok
Magánének szakmairány
 • Klasszikus magánénekes
Zeneelmélet-szolfézs szakmairány
 • Zeneelmélet szolfézs

 

Közismereti képzés

Az iskola helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv szerint kiadott szakközépiskolai kerettanterveket alkalmazza kulcskompetenciákkal kiegészítve, ez előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok óraszámait. A 4 éves képzés végén tanulóink az országosan egységes, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján lebonyolított érettségi vizsgán számolnak be tudásukról. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint a kötelező érettségi tárgyak közé bekerült a komplex szakmai vizsgatárgy, melyre szintén felkészítjük tanulóinkat. Természetesen igény szerint emelt szinten is készítünk fel az érettségire. Iskolánkban a nyelvi oktatás a felkészültségi szintnek megfelelően kialakított, kis létszámú (8-10 fős) csoportokban történik. A haladó csoportokban tanuló diákok 80-100%-a sikeres középfokú, illetve igény szerint felsőfokú nyelvvizsgát szerez a tanulmányai végén.

Tantárgyak és tanárok

Vincze Teréz Munkaközösség-vezető, angol nyelv; Katona Sándorné Magyar nyelv és irodalom, Tanári Kodály-díj (2016); Bűdi Hella Magyar nyelv és irodalom; Gáll Andrea Történelem, német nyelv; Semegi Katalin Történelem, földrajz; Dr. Kovácsné Lévai Katalin Történelem, etika; Gutiné Matos Beáta Angol nyelv; Szabó Henriett Fizika, informatika; Szabó Zsuzsánna Matematika, kémia; Ujvári Attila Testnevelés; Iszály Zsófia Matematika; Guba Attila Biológia; Serra György Olasz nyelv

Közismereti képzés bemutatása

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ PÁRHUZAMOS MŰVÉSZETI KÉPZÉS

Speciális, összetett tanrend szerint hangoljuk össze a közismereti és szakmai képzést, lehetőséget adva a tanulószobán történő, tanári segítség melletti felkészülésre is. Szűk infrastrukturális lehetőségeink ellenére egy termünkből tanulószobát alakítottunk ki. Tapasztalataink, a tanulmányi eredmények javulása mutatják, hogy ez a lehetőség hosszútávon megtérülő, eredményes döntés volt, hiszen növendékeink avatott szakmai felügyelet mellett készülhetnek fel közismereti és egyéb elméleti óráikra. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerinti zajló közismereti képzés mellett növendékeink szakmai fejlődését a különböző hazai és nemzetközi versenyeken történő részvétellel is támogatjuk.

Iskolánkban a nyelvi oktatás a felkészültségi szintnek megfelelően kialakított, kis létszámú (8-10 fős) csoportokban történik. Az oktatási háttér további erősítésére előkészítés alatt áll egy 16 munkaállomásból álló nyelvi labor. A haladó csoportokban tanuló diákok 80-100%-a sikeres középfokú, illetve igény szerint felsőfokú nyelvvizsgát szerez a tanulmányai végén. Az oktató-nevelő munka hatékonyságát és eredményességét szolgálja informatikai szaktantermünk 2014-ben beszerzett 16 munkaállomása. Iskolánk jelenleg 18 interaktív táblával rendelkezik, minden, csoportos oktatásra alkalmas termünk fel van szerelve az oktató-nevelő munkát segítő IKT eszközökkel.

A 4 éves képzés végén tanulóink az országosan egységes, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján lebonyolított érettségi vizsgán számolnak be tudásukról. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint a kötelező érettségi tárgyak közé bekerült a komplex szakmai vizsgatárgy, melyre szintén felkészítjük tanulóinkat. Természetesen igény szerint emelt szinten is készítünk fel az érettségire. Legfőbb célkitűzésünk a gyermekek felkészítése az érettségi vizsgákra, illetve megfelelő szakmai tudás megalapozásával felkészítés a hazai és európai zenei felsőoktatási intézményekbe való sikeres felvételi vizsgára. Színvonalas képzésünknek köszönhetően tanulóink nem ritkán kerülnek be nem zenei felsőoktatási intézményekbe joghallgatóként, bölcsészként, vagy orvosként.

Az iskolába kerülés feltétele a szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés, a közismereti tárgyakból nincsen felvételi vizsga. A 9. évfolyamra bekerülők képességfelmérése az első hetekben megtörténik (szövegértés, helyesírás, matematikai készség, nyelvi szint). Az iskola helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv szerint kiadott szakközépiskolai kerettanterveket alkalmazza kulcskompetenciákkal kiegészítve, ez előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok óraszámait.

Honlapunkon keresztül is elérhető Pedagógiai Programunkban az idegen nyelv kapott az előírtnál magasabb óraszámot. Az idegen nyelvet (angol, német), az informatikát és a matematikát az igényeknek megfelelően – szükséges esetben – csoportbontásban tanítjuk. Ezt nemcsak a tanulás hatékonysága, hanem a tanulók eltérő képzettsége is mindenféleképpen szükségessé teszi. Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is. A tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon heti 2 óra fakultáció keretében történik az érettségire való felkészülés.

Vincze Teréz
Munkaközösség-vezető,
angol nyelv

Magánének szakirányú képzés

Az opera, vagy musical színpadok világába vágyódó fiatal tehetségek számára kulcsfontosságú, hogy a legfontosabb időszakban avatott, a szakmát nap mint nap gyakorló szakemberek foglalkozzanak a hangjukkal. Iskolánkban nagy hangsúlyt kap a kamaraének, illetve művésztanáraink mellett a színpadi világ titkai is feltárulnak a fiatalok előtt.

Tanárok

Bódi Marianna magánének; Magyar Gabriella magánének; Szűcs Ferenc kamaraének

MAGÁNÉNEK SZAKRA JELENTKEZŐK AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁRA 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI GÉGEORVOSI IGAZOLÁST IS HOZZANAK!

A FELVÉTELI ANYAGA

Párhuzamos képzésre jelentkezés esetén:
– 2 népdal (kísérettel, vagy anélkül)
– 1 műdal Ádám: “A dal mesterei” című sorozat I-II-III. kötetéből,
– esetenként skálázás.

3 éves, érettségi utáni szakképzésre jelentkezés esetén:
– 1 népdal vagy népdalfeldolgozás,
– 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal,
– 1 romantikus dal,
– esetenként skálázás,
– igazolás gégeorvosi vizsgálatról.

A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni.

Végh Mónika
Munkaközösség-vezető,
szolfézs-zeneelmélet

Népzenész szakirányú képzés

A Népzenész (szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A szakképesítés OKJ száma: 54 212 06
Megfeleltetés: Népzenész II. | A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerint
A szakképesítés szintje: emeltszintű, a vonatkozó kormányrendelet 5. melléklete szerint kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Zene- és előadó-művészet (212)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Ágazat: Előadóművészet

A népzenész, mint hangszeres zenész és énekes, szólistaként, valamint zenekarok, együttesek vezetőjeként, tagjaként aktívan közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú nyilvános/zártkörű hangversenyeken, ismeretterjesztő előadásokon, rendezvényeken, zenés színházi előadásokon, hanglemez felvételeken, rádió- és televízió felvételeken, a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. Hangszeresként, énekesként ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a táncházakban.

A népzenei revival mozgalom valamennyi műfajában és közművelődési színterén végezhet szervezői, népdalkör vagy népzenei együttes vezetői munkát. Végezhet népzenei szerkesztői feladatokat, készíthet népzenei hangfelvételeket. A közművelődés terén betöltheti népzenei műsorok szerkesztői, zenei műsorvezetői, szervező-ügyintézői feladatait. A szakképesítéssel rendelkező képes hangfelvételeken, egyéb társművészeti jellegű produkciókban rész venni – néptánckoreográfiák, színpadi táncalkotások zenei kíséretét előadni – megszerkeszteni és előadni kötetlen formában tartott rendezvények – táncház, tánctanítás, klub – zenei kíséretét – népzenei szakkörvezetői feladatokat ellátni, népzenei együtteseket vezetni és közreműködni azokban.

Tóth Lilla Lenke
Munkaközösség-vezető, népi ének

Tanszakok és tanárok

Tóth Lilla Lenke Munkaközösség-vezető, népi ének; Juhász Erika népi ének; Molnár Miklós Népi hegedű, népi brácsa; Kálmán Péter Népi hegedű; Hajduné Hőgye Zsófia Népi furulya, Citera

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK NÉPI ÉNEKES SZAKMAIRÁNYRA

– 2 szokásdallam: egy a jeles napokhoz, és egy az emberi élet fordulóihoz kötõdõ dallam;
– egy népballada (max. 4 perc)
– egy népdalcsokor (max. 4 perc)

A dalokat legalább három népzenei dialektusterületrõl kell válogatni. A felvételi anyagát kívülrõl, kíséret nélkül kell elõadni.

Gégeorvosi igazolás szükséges.

Tóth Lilla Lenke
Munkaközösség-vezető, népi ének

Rézfúvós szakirányú képzés

Iskolánk rézfúvós tanszakain kürtöt, trombitát, harsonát és tubát tanulhatnak a hozzánk jelentkezők. Az oktató-nevelő munkában fontos szerepet kap a kamarazene. A képzés során tanulóink kisebb kamaraegyüttesekben, fúvószenekarban és szimfonikus zenekarban egyaránt játszanak. Tanítványainknak rendszeres fellépési lehetőséget biztosítunk iskolai és külső hangversenyeken, országos megmérettetésekre, illetve felsőoktatásban való továbbtanulásra készítjük fel őket. Kollégáim felkészültsége, szakmai tudása és kiváló munkája eredményeképpen országos és nemzetközi versenyeken elért eredményekkel rendelkezünk, rézfúvós oktatásunk minősége iskolánk hírnevét erősíti. Végzett tanítványainkat megtaláljuk a hazai és nemzetközi zenei életben, zenekarokban és zeneoktatási intézményekben.

Tanszakok és tanárok

Törőné Tóth Márta Munkaközösség-vezető, harsona-tuba (Tanári Kodály-díj, 2014); Csősz János trombita; Kovács János trombita; Győrfi Péter kürt; Kerekes Imre tuba

Tanszakok felvételi követelményei

TROMBITA

A FELVÉTELI ANYAGA

Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben
Clodomir: Petits Exercices füzetéből a 26., 28. és 29. gyakorlat
Telemann: F-dúr szonáta I-II. tétele, vagy Diabelli: F-dúr szonátából I-II. tétel
tetszőleges magyar szerző előadási darabja
lapról olvasás a helyszínen kapott kottaanyagról
A felvételi vizsga teljes hozott anyaga kotta nélkül játszandó.

KÜRT

A FELVÉTELI ANYAGA

Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben).
Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217).
Két etűd (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 178, 182, 205).
Egy előadási darab.
Ajánlott:
Skrop: B-dúr koncert (rövid kadenciával)
Beethoven: Románc
Concone: Téma és variáció
A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

HARSONA

A FELVÉTELI ANYAGA

1 skála variációkkal
2 szabadon választott etüd (különböző jellegű)
Steiner- Völgyi- Zilcz : Harsonaiskolából v.
Steiner: Harsona ABC-ből v.
Makovecz: Válogatott etüdökből v.
más etüdgyűjteményből

2 különböző karakterű előadási darab v.
egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
Az egyik előadási darab kotta nélkül játszandó.

TUBA

A FELVÉTELI ANYAGA

1 skála variációkkal
2 szabadon választott etüd ( különböző jellegű)
Kietzer: Tubaiskolából v.
Ujfalusi Tubaiskolából v.
Jakab Gedeon: Tubaiskolából  v.
más etüdgyűjteményből.

2 különböző karakterű előadási darab
Steiner: “Előadási darabok rézfúvókra” kötetből,
vagy más gyűjteményből v.
egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
Az egyik előadási darab kotta nélkül játszandó.

Törőné Tóth Márta
Munkaközösség-vezető,
harsona-tuba

Ütős szakirányú képzés

Az ütőhagszeres tanszak kiváló hangszerparkkal rendelkezik, a képzés rendkívül változatos tananyag segítségével történik. Növendékeink klasszikus ritmus- és dallamhangszereken elsajátított ismeretek mellett a dobfelszerelés játéktechnikájának ismereteit is elsajátíthatják. A diákok egyénileg és kamarazene csoportokban is rendszeres résztvevői országos versenyeknek, melyekről rendszeresen helyezésekkel, díjakkal térnek haza, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét.

Tanárok

Sós Tibor ütőhangszer, kamarazene; Szalai Tamás ütőhangszer, dobfelszerelés, kamarazene

Felvételi követelmények

Dallamhangszer:

-skálák 7# ,7b-ig
-akkordfelbontások
-egy szabadon választott előadási darab
– egy szabadon választott etüd

Kisdob:

-Kézrendi gyakorlatok eltérő dinamikákban (p – mf -f)
-2 szabadon választott gyakorlat a Knauer v. Hochrainer kisdobiskolából
-2 tremolós gyakorlat ugyanazon iskolákból

Törőné Tóth Márta
Munkaközösség-vezető, harsona-tuba

Zeneelmélet-szolfézs szakirányú képzés

E tanszak főtárgyas tanulói a szolfézs és zeneelmélet tantárgy ismereteit magas fokon, gyors tempóban sajátítják el, így felkészülhetnek a felsőoktatás zeneművészeti intézményeinek zeneismeret, zeneelmélet, karvezetés tanszéki felvételijére. Ezt támogatja meg az is, hogy már iskolánkban megtanulhatják a karvezetés alapjait vezénylési gyakorlat órákon, vezényelhetnek kamarakórust, majd végzősként iskolánk kórusát, melynek aktív énekesei is egyben. A tanulók hangképzés órákon fejleszthetik énektechnikájukat, mely segíti későbbi oktatói, kórusénekesi tevékenységüket. Részt vehetnek az országos szolfézs-és népdaléneklési versenyen, nemzetközi és hazai énekkari versenyeken, fesztiválokon és koncerteken. Végzett tanítványaink többsége felvételt nyert a szakirányú felsőoktatásba és ma már sokan a magyar zeneoktatás, kóruskultúra színvonalát emelik munkájukkal.

Tanszakok és tanárok

Stefánné Nagy Anna szolfézs-zeneelmélet; Süvöltős-Szabó Hajnalka szolfézs-zeneelmélet, zenetörténet; Vasné Katona Adrienne szolfézs-zeneelmeélet, zenetörténet; Linzenboldné Porcs Angéla szolfézs-zeneelmeélet, zenetörténet, komplex elméleti fejlesztés, ritmusgyakorlat; Nagy Máté szolfézs-zeneelmeélet, zenetörténet; Mike Ádám Komplex elméleti fejlesztés, ritmusgyakorlat

A FELVÉTELI ANYAGA ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS FŐTANSZAKRA JELENTKEZŐKNEK

SZOLFÉZS

Írásbeli feladatok:
Dallamírás:
– nyolcütemes egyszólamú barokk dallam lejegyzése, mely lehetőleg tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat,
– kétszólamú bécsi klasszikus idézet leírása funkciós basszussal (a dallamban legyenek alterációk és moduláció is).
Hangköz- és hangzatlejegyzés:
– ritmus nélküli kétszólamú hangközmenet leírása tonális keretben, hangnemi kitérésekkel,
– hangzatfelismerés és lejegyzés harmóniafűzésben.
Hangsorfelismerés:
Például egy adott alapdallam különböző modális transzformációinak felismerése, megnevezése és az előjegyzés megállapítása.
Feladat a memóriakészség felmérésére:
Például egy egyszólamú dallam kottakép utáni memorizálása és lejegyzése, vagy egy zongorán megszólaltatott rövid idézet memorizálása és lejegyzése (választható egyszólamú vagy könnyebb funkciós basszussal kísért részlet, kb. 4-6 diktálással).

Szóbeli feladatok:
Lapról éneklés:
8-16 ütem terjedelmű, egyszólamú barokk, bécsi klasszikus vagy romantikus dallam olvasása (az énekelt dallamban legyenek alterációk és moduláció is).
Hozott anyag:
10 magyar népdal és 10 műdal kotta nélkül (néhány darab saját kísérettel vagy többszólamú mű esetén ének-zongorás megszólaltatással).
Hangszer:
Tudjon zongorázni legalább a IV. zeneiskolai évfolyam szintjén.
Elméleti ismeretek
Forma:
Ismerje a tanuló a periódust, a két- és háromtagú kisformákat.
Hangsor:
Ismerje fel hallás után a dúr és moll (természetes, összhangzatos és dallamos), pentaton és modális hangsorokat, tudja énekelni azokat szolmizálva, hangnévvel 7#, 7b előjegyzésig.
Hangköz:
Ismerje fel a tanuló a zongorán játszott hangközöket, tudja énekelni azokat hangnévvel is mindkét irányban decima hangterjedelemig (tiszta, kis és nagy hangközök, szűkített szeptim, kvart, kvint, valamint bővített szekund, kvart, kvint).
Hangzat:
Ismerje fel hallás után a dúr, moll, szűkített és bővített alaphármasokat, szext és kvartszext fordításokat, a dominánsszeptimet és fordításait, és a szűkített szeptimet. Tudja énekelni ezeket hangnévvel is 7#, 7b előjegyzésig (a disszonánsokat feloldással együtt).
Kadencia:
Tudjon a tanuló I-IV-V-I fokú hármashangzatokat tartalmazó kadenciát hangnévvel, felbontásban énekelni dúrban és mollban 7#, 7b előjegyzésig.

ZENEELMÉLET

A követelményrendszer struktúrája, a tananyag felépítése lényegében olyan, mint a hangszeres-énekes tanszakoknál, de a felvételi anyag nagyobb felkészülést igényel, a szakközépiskolában pedig az anyag mennyisége és mélysége nagyobb, ütemezése gyorsabb, így több idő jut a barokk előtti, klasszika utáni korok zenéjére. A szakközépiskolába való jelentkezés alkalmával tehát arra kell törekedni, hogy lehetőleg olyan tanulók válasszák ezt a tanszakot, akiknek előképzettsége és készsége alkalmasnak látszik a zeneelmélet tárgy főtárgyi szinten való elvégzésére. Ezért a szakközépiskola felvételi anyaga már nagyjából magában kell, hogy foglalja a hangszeres-énekes tanulók I. évfolyamának anyagát.

Kiegészítő feladatok a szolfézs írásbeli és szóbeli felvételi vizsgához:
Ritmikai elemek (ritmusértékek, ütemfajták, triola, szinkópa, átkötés, pontozott ritmus, tempók). Melodikai elemek (kulcsok, hangközök, hangrendszerek, ötfokú és hétfokú hangsorok, kvintkör, kvintoszlop, előjegyzés). Felhangok. Hármashangzatok alapállásban és megfordításban, domináns- és szűkített szeptimakkordok, elhelyezkedésük dúrban és harmonikus mollban, feloldásaik. A négyszólamú szerkesztés, valamint a zenei formálás alapelemei. (A felsoroltak fogalmi magyarázata illusztrációval – énekléssel, zongorázással – egybekötve.)

Végh Mónika
Munkaközösség-vezető,
szolfézs-zeneelmélet, karvezetés

Zeneszerzés szakirányú képzés

Zeneszerzés tanszakunk tanulóit célirányosan készítjük fel a felsőfokú felvételire, klasszikus és alkalmazott zeneszerzés szakokra. Az itt töltött idő alatt a tanulók elsajátítják a klasszikus összhangzattani ismereteket, a korál-harmonizálás technikáját. Stílusismeretet, analízist tanulnak minden zenetörténeti korszakra kiterjedően, valamint formatant a klasszikus formákból kiindulva. Ezekből stílusgyakorlatokat írnak, főként triós, variációs és rondó formák alapján. Palestrina és Bach művészete nyomán vizsgálják az ellenpontot; hangszerismeretet, hangszerelést és partitúraolvasást tanulnak. Emellett saját, szabad kompozíciókat alkothatnak, melyeket félévente telt házas koncerteken mutatnak be iskolánk hangversenytermében, tanáraink és diákjaink közreműködésével.

Tanár

Barabás Árpád zeneszerző

Felvételi követelmények

A FELVÉTELI ANYAGA

Párhuzamos képzésre jelentkezés esetén:
– 2 népdal (kísérettel, vagy anélkül)
– 1 műdal Ádám: “A dal mesterei” című sorozat I-II-III. kötetéből,
– esetenként skálázás,
– igazolás gégeorvosi vizsgálatról.

3 éves, érettségi utáni szakképzésre jelentkezés esetén:
– 1 népdal vagy népdalfeldolgozás,
– 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal,
– 1 romantikus dal,
– esetenként skálázás,
– igazolás gégeorvosi vizsgálatról.

A felvételi vizsga anyagát kotta nélkül kell előadni.

Végh Mónika
Munkaközösség-vezető,
szolfézs-zeneelmélet, karvezetés