Hírek Rendezvények Kodály Terem

XIV. Országos Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny

Az Oktatási Hivatal és a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI 2020-ban újra versenyezni hívja a szolfézs tárgyban kiemelkedő tanulókat.

A verseny időpontja: 2020. március 19-21.
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI
OM azonosító: 031231
4024 Debrecen, Vár u. 1. Telefon/fax: 52/790-538
E-mail: kodalydebr@gmail.com

A verseny célja

A középfokú szolfézstanítás eredményeinek bemutatása – Kodály Zoltán zenepedagógiai célkitűzései alapján. A tanulók szaktárgyi felkészültségének mérése, továbbképzési alkalom biztosítása a szolfézstanároknak. A verseny jellege: gyakorlati verseny.

A verseny fordulói, nevezés

Iskolai válogatók, országos forduló. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Nevezési feltételek

A versenyen részt vehetnek a zeneművészeti szakgimnáziumokkal a 2019/2020. tanévben bármely szakon tanulói jogviszonyban álló tanulók. A párosének- és népdaléneklési versenyen csak a szolfézsversenyre is benevezett tanulók vehetnek részt. A párosénekversenyen a duett egyik tagja lehet olyan tanuló is, aki nem indul a szolfézsversenyen.

Korcsoportok

I.korcsoport: 9. évfolyam,
II.korcsoport: 10 évfolyam,
III.korcsoport: 11. évfolyam, a két éves szakképzés 1/13. évfolyama,
IV.korcsoport: 12. és 13. évfolyam, a két éves szakképzés 2/14. évfolyamának tanulói.

A verseny követelménye:

A magas szintű zenei írás-olvasási készség, melodikus és harmonikus hallás, zeneelméleti felkészültség bemutatása, élményszerű népdaléneklés és egymásra figyelő társas éneklés.

Szolfézsverseny

A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll. A verseny anyaga: A feladatok típus szerint megegyeznek a korábbi szolfézsversenyek feladataival. A negyedik korcsoport elemzési feladata az elméleti felkészültség gyakorlati alkalmazásának képességét teszi próbára.

Írásbeli feladatok

Hallás utáni lejegyzés

1. feladat:
Különböző stíluskörökből választott zeneműrészlet lejegyzése. A zenei részlet a bemutatást követően nyolcszor hangzik el zongorán.
I. korcsoport: Bécsi klasszikus zeneműrészlet, maximum 12 ütem. Csak a legmagasabb és legmélyebb szólamot kell leírni, de diktálásnál a teljes zenei anyag elhangzik. Moduláció előfordulhat.
II. korcsoport: Kétszólamú imitációs szerkesztésű reneszánsz vagy barokk részlet. A 3. szólam belépése már nem szerepel a diktálásban.
III. korcsoport: Romantikus zeneműrészlet két szélső szólamának lejegyzése.
IV. korcsoport: Bécsi klasszikus, vagy korai romantikus zenei részlet szélső szólamainak lejegyzése, valamint hangnemi és harmóniai elemzése. A diktált anyag modulációt is tartalmazhat.

2. feladat:
XX. századi zenemű egyszólamú részletének lejegyzése. A műrészlet a bemutatást követően nyolcszor hangzik el zongorán.

3. feladat: Magyar népdal lejegyzése Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes hangfelvételről, vagy egyszólamú népi dallam lejegyzése hangszeres felvételről. A bemutatást követően hatszor hangzik el. Az írásbeli feladatokat a versenybizottság tagjai javítják és értékelik.

Szóbeli feladatok

Lapról éneklés

1. feladat:
Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal éneklése egy versszakkal, mely másfél perc átnézési idő után azonnal szöveggel történik. A népdal g’-re lejegyzett, mindenki a saját hangfekvésének megfelelően énekelje! Kívánalom az átélt, stílusos előadás. A IV. korcsoportban a népdal elemzésével kapcsolatos kérdéseket tehet fel a versenybizottság.

2. feladat:
Kortárs magyar szerzőtől származó egyszólamú vokális részlet megszólaltatása másfél perc átnézési idő után. A részlet mérsékelt tempójú, középregiszterben lejegyzett. Előadása tetszőleges hangzóval történhet.

3. feladat (csak a IV. korcsoport részére):
A versenybizottság által kijelölt bécsi klasszikus, vagy korai romantikus zenei részlet, ill. rövid zenemű (ária, dal) hangnemi, harmóniai, formai elemzése. A versenyző a dallamot muzikális megformálással elénekeli (lehetőleg saját zongorakísérettel), majd elemzéssel alátámasztva indokolja előadását. Az elemzésre kapott idő a bemutatás után: 5 perc. A versenybizottság az elemzéssel kapcsolatban kérdéseket tehet fel.

A versenyző felkészülési ideje 8 perc. A felkészülés tanári felügyelet mellett, külön teremben történik, melyhez zongora használható.

Megjegyzés: valamennyi feladattípusban a nehézségi fok korcsoportonként emelkedik.

Értékelési szempontok

Írásbeli feladatok
Valamennyi korcsoportban a zeneműrészletek dallami, ritmikai, metrikai elemeinek lejegyzésbeli pontossága és teljessége; a népzenei lejegyzések zenei és szövegi pontossága; a IV. korcsoport 1. feladatában a hangnemi és harmonikus elemzés szakszerűsége és részletezettsége. Az értékelés szempontja továbbá a helyes, rendezett kottakép.
Az írásbeli versenyrész három feladatára minden versenyző maximum 10-10 pontot (összesen 30 pontot) kaphat, végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege (150 pont)
Szóbeli feladatok
A műzenei részletek és népdalok énekes megszólaltatásának stílushűsége és pontossága, helyesen tagolt, muzikális előadása.
A szóbeli versenyrész két, ill. a IV. korcsoportban három feladatára minden versenyző maximum 10-10 pontot (összesen 20, ill. 30 pontot) kaphat, végső pontszáma a versenybizottsági tagok által, egymástól függetlenül adott pontok összege (100 ill. 150 pont)

Pároséneklési Verseny

Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek. A versenyzők hangfaj szerint tetszőleges összeállításban, korcsoporttól függetlenül nevezhetnek.

A verseny feladatai

1. feladat:
Két különböző stíluskörből származó, összesen 5-6 perc időtartamú szabadon választott műsor éneklése (a cappella).
2. feladat:
A versenybizottság által kijelölt (a hozott anyagnak megfelelő felállású), a XVI–XIX. század vokális irodalmából választott zenemű élményszerű előadása, 7 perc felkészülési idő után.
A nevezési lapon fel kell tüntetni a résztvevő párosok hangfaj szerinti összeállítását.
Értékelési szempontok
A versenybizottság nem az egyéneket, hanem a közös előadást minősíti. Követelmény a szöveghű, élményt adó énekes kamarazenélés. A versenyrész két feladatát a versenybizottság minden tagja, egymástól függetlenül maximum 20 ponttal értékeli, végső pontszáma ezek összege (100 pont).

Népdaléneklési Verseny

Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.
Minden versenyző három népdalt énekel. A több versszakos népdalokat elegendő három versszakkal előadni.

Kötelező versenyanyag

10 magyar népdal, melyeket a versenybizottság jelöl ki. A kottaanyagot az Oktatási Hivatal elektronikusan teszi elérhetővé 2019. november 30-tól. Az elérés módjáról az Oktatási Hivatal tájékoztatja az érintett intézményeket. A versenyző a kötelező anyagból két népdalt énekel. Egyet tetszése szerint választ, a másikat a versenybizottság jelöli ki a versenyen.

A kották és a hangfelvételek tulajdonosa a BTK Zenetudományi Intézet.
A jogtulajdonos engedélye a kottáknak és a hangfelvételeknek kizárólag a fent megjelölt versenyre való felkészülés céljából való használatra vonatkozik. Más irányú felhasználásuk nem megengedett.

Szabadon választott versenyanyag

10 magyar népdal, melyeket a versenyzőnek lekottázva kell a zsűrinek átadnia. A leadott lista alapján a versenybizottság egy népdal éneklését kéri.

Értékelési szempontok

Elsődleges értékelési szempont a stílusos előadás és a helyes szövegmondás. A versenyrész három elénekelt népdalát a versenybizottság minden tagja, egymástól függetlenül maximum 20 ponttal értékeli, végső pontszáma ezek összege (100 pont).

A verseny díjai

A versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I., II. és III. helyezést, a párosének versenyen és a népdaléneklési versenyen I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság megoszthat és visszatarthat díjakat, ill. helyezéseket.

A nevezés módja

A versenykiírás mellékletében szereplő nevezési lap online elérhető a rendező iskola honlapjáról. A kitöltött, intézmény által hitelesített jelentkezési lapot a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton. A jelentkezéssel kapcsolatos adminisztráció meggyorsítása miatt kérjük, hogy a kinyomtatott és intézményi hitelesítéssel ellátott lapokat emailben – fotó, vagy pdf fájl formájában – is küldjék el. A nevezési határidőt be kell tartani! Az országos forduló nevezési határideje: 2020. január 15.