Szakgimnáziumi képzés ismertetők

A szakmai alkalmassági vizsga szolfézs-zeneelmélet követelményei hangszeresek és énekesek számára

Szolfézs

Írásbeli feladatok

 • Dallamírás
  Kétszólamú bécsi klasszikus idézet felső szólamának írása, melyben könnyebb alteráció előfordulhat. Bemutatás után 8x diktálás
 • Hangközmenet
  Hangközmenet leírása -6-8 hangköz- tonális keretben. 4x diktálás
 • Hangköz és hangzat felismerés
  5 hangköz és 5 hangzat felismerése és megnevezése. 2x leütés
 • Hangköz és hangzat szerkesztés
  5 hangköz és 5 hangzat felépitése megadott hangra
 • Előjegyzés ismerete 7#7b
  Dúr, moll hangsorok hangnemeinek meghatározása

Szóbeli feladatok

 • 10 népdal éneklése szöveggel és szolmizálva
 • bécsi klasszikus idézet lapról olvasása
 • ritmus visszatapsolása hallás után
 • periódus visszaéneklése hallás után

Elméleti ismeretek

 • Forma: Ismerje a tanuló a periódust, lehetőség szerint a két- és háromtagú kisformákat.
 • Hangsor: Ismerje fel hallás után a dúr és moll (természetes, összhangzatos és dallamos), pentaton hangsorokat, tudja énekelni azokat szolmizálva, hangnévvel lehetőség szerint 7# – 7b előjegyzésig.
 • Hangköz: Ismerje fel a tanuló a zongorán játszott hangközöket, tudja énekelni azokat hangnévvel is mindkét irányban oktáv hangterjedelemig (tiszta, kis és nagy hangközök, szűkített szeptim, kvart kvint, valamint bővített szekund, kvart, kvint).
 • Hangzat: Ismerje fel hallás után a dúr, moll, szűkített és bővített alaphármasokat, szext és kvartszext fordításokat, tudja énekelni azokat hangnévvel is.

Zeneelmélet

 • A bemutatott népdalok szerkezeti, hangnemi elemzése.
 • A violin- és basszuskulcs, az előjegyzések ismerete.
 • Hangközök, skálák ismerete, felismerése, megszólaltatása.
 • A négyféle hármashangzat és azok megfordításai, valamint a domináns szeptim ismerete, felismerése, megszólaltatása, oldása.
 • Nem zongora szakosoknak is rendelkezniük kell az alapfokú akkordjátékhoz szükséges, minimális zongoratudással.