Hírek A Debreceni Zenede hírei

Emelt szintű érettségi felkészítés a 2024/2025. tanévben

Tájékoztatjuk szakgimnáziumi tanulóinkat a 2024/2025. évben választható emelt szintű érettségi felkészítés lehetőségeiről. Kérjük, hogy az említett tanévben 12. osztályos tanulók a cikkben található űrlapon jelezzék döntésüket iskolánk vezetősége felé.

Emelt szintű felkészítés

A szülői szervezet képviselői és az iskolai diákönkormányzat véleményét kikérve, a fenntartó jóváhagyásával az alábbi emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozásokat hirdetjük meg heti 2 órában a 2024/2025. tanévben.

  • Magyar nyelv és irodalom: Katona Sándorné
  • Angol nyelv: Gutiné Matos Beáta
  • Történelem: Semegi Katalin

Az emelt szintű oktatásra való jelentkezés önkéntes. Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy a jelentkezés két tanévre szól és a helyi tantervben meghatározott óraszámon felül heti 2 óra többletmunkát jelent minden választott tárgyból.
A felkészítés szintjétől függetlenül lehet az egyes tantárgyakból közép vagy emelt szinten érettségi vizsgát tenni. Tehát az emelt szintű oktatásban való részvétel nem jelenti azt, hogy emelt szinten kell érettségi vizsgát tenni.

Felhívjuk a tanulók figyelmét a továbbiakban arra, hogy ha a tanulót felvették a szabadon választott emelt szintű tanítási órára, akkor a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát (azaz meg is lehet bukni az emelt szinten választott tantárgyból). Az emelt szintű felkészítésre nem kap külön osztályzatot a tanuló, a tárgy értékelése a fő tantárgyon belül történik meg.

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. Kérjük az e-mailben kapott, kinyomtatott dokumentumot a szülő által aláírva iskolánk részére visszaküldeni 2024. május 20-ig.

Képzés szintjének megváltoztatása

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 15. § szerint

“a tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.”

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát – kérvény formájában – a szülő gyakorolja. A képzési szint megváltoztatását az intézményvezetőhöz intézett kérvényben lehet kezdeményezni a törvényben foglalt határidőig. A tanuló egyszer, a 11. évfolyam végén kérheti a felkészítés szintjének megváltoztatását, június 30-ig.