Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0107 – Zeneelmélet-szolfézs szakmairány

Zeneelmélet-szolfézs szakirányú képzés

E tanszak főtárgyas tanulói a szolfézs és zeneelmélet tantárgy ismereteit magas fokon, gyors tempóban sajátítják el, így felkészülhetnek a felsőoktatás zeneművészeti intézményeinek zeneismeret, zeneelmélet, karvezetés tanszéki felvételijére. Ezt támogatja meg az is, hogy már iskolánkban megtanulhatják a karvezetés alapjait vezénylési gyakorlat órákon, vezényelhetnek kamarakórust, majd végzősként iskolánk kórusát, melynek aktív énekesei is egyben. A tanulók hangképzés órákon fejleszthetik énektechnikájukat, mely segíti későbbi oktatói, kórusénekesi tevékenységüket. Részt vehetnek az országos szolfézs-és népdaléneklési versenyen, nemzetközi és hazai énekkari versenyeken, fesztiválokon és koncerteken. Végzett tanítványaink többsége felvételt nyert a szakirányú felsőoktatásba és ma már sokan a magyar zeneoktatás, kóruskultúra színvonalát emelik munkájukkal.

Tanszakok és tanárok

Vasné Katona Adrienne (munkaközösség-vezető) szolfézs-zeneelmeélet, zenetörténet; Bélteki Anetta zeneelmélet-szolfézs; Stefánné Nagy Anna szolfézs-zeneelmélet; Süvöltős-Szabó Hajnalka szolfézs-zeneelmélet, zenetörténet; Linzenboldné Porcs Angéla szolfézs-zeneelmeélet, zenetörténet, komplex elméleti fejlesztés, ritmusgyakorlat; Nagy Máté szolfézs-zeneelmeélet, zenetörténet; Végh Mónika Komplex elméleti fejlesztés, ritmusgyakorlat, zeneelmélet-szolfézs

A FELVÉTELI ANYAGA ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS FŐTANSZAKRA JELENTKEZŐKNEK

SZOLFÉZS

Írásbeli feladatok:
Dallamírás:
– nyolcütemes egyszólamú barokk dallam lejegyzése, mely lehetőleg tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat,
– kétszólamú bécsi klasszikus idézet leírása funkciós basszussal (a dallamban legyenek alterációk és moduláció is).
Hangköz- és hangzatlejegyzés:
– ritmus nélküli kétszólamú hangközmenet leírása tonális keretben, hangnemi kitérésekkel,
– hangzatfelismerés és lejegyzés harmóniafűzésben.
Hangsorfelismerés:
Például egy adott alapdallam különböző modális transzformációinak felismerése, megnevezése és az előjegyzés megállapítása.
Feladat a memóriakészség felmérésére:
Például egy egyszólamú dallam kottakép utáni memorizálása és lejegyzése, vagy egy zongorán megszólaltatott rövid idézet memorizálása és lejegyzése (választható egyszólamú vagy könnyebb funkciós basszussal kísért részlet, kb. 4-6 diktálással).

Szóbeli feladatok:
Lapról éneklés:
8-16 ütem terjedelmű, egyszólamú barokk, bécsi klasszikus vagy romantikus dallam olvasása (az énekelt dallamban legyenek alterációk és moduláció is).
Hozott anyag:
10 magyar népdal és 10 műdal kotta nélkül (néhány darab saját kísérettel vagy többszólamú mű esetén ének-zongorás megszólaltatással).
Hangszer:
Tudjon zongorázni legalább a IV. zeneiskolai évfolyam szintjén.
Elméleti ismeretek
Forma:
Ismerje a tanuló a periódust, a két- és háromtagú kisformákat.
Hangsor:
Ismerje fel hallás után a dúr és moll (természetes, összhangzatos és dallamos), pentaton és modális hangsorokat, tudja énekelni azokat szolmizálva, hangnévvel 7#, 7b előjegyzésig.
Hangköz:
Ismerje fel a tanuló a zongorán játszott hangközöket, tudja énekelni azokat hangnévvel is mindkét irányban decima hangterjedelemig (tiszta, kis és nagy hangközök, szűkített szeptim, kvart, kvint, valamint bővített szekund, kvart, kvint).
Hangzat:
Ismerje fel hallás után a dúr, moll, szűkített és bővített alaphármasokat, szext és kvartszext fordításokat, a dominánsszeptimet és fordításait, és a szűkített szeptimet. Tudja énekelni ezeket hangnévvel is 7#, 7b előjegyzésig (a disszonánsokat feloldással együtt).
Kadencia:
Tudjon a tanuló I-IV-V-I fokú hármashangzatokat tartalmazó kadenciát hangnévvel, felbontásban énekelni dúrban és mollban 7#, 7b előjegyzésig.

ZENEELMÉLET

A követelményrendszer struktúrája, a tananyag felépítése lényegében olyan, mint a hangszeres-énekes tanszakoknál, de a felvételi anyag nagyobb felkészülést igényel, a szakközépiskolában pedig az anyag mennyisége és mélysége nagyobb, ütemezése gyorsabb, így több idő jut a barokk előtti, klasszika utáni korok zenéjére. A szakközépiskolába való jelentkezés alkalmával tehát arra kell törekedni, hogy lehetőleg olyan tanulók válasszák ezt a tanszakot, akiknek előképzettsége és készsége alkalmasnak látszik a zeneelmélet tárgy főtárgyi szinten való elvégzésére. Ezért a szakközépiskola felvételi anyaga már nagyjából magában kell, hogy foglalja a hangszeres-énekes tanulók I. évfolyamának anyagát.

Kiegészítő feladatok a szolfézs írásbeli és szóbeli felvételi vizsgához:
Ritmikai elemek (ritmusértékek, ütemfajták, triola, szinkópa, átkötés, pontozott ritmus, tempók). Melodikai elemek (kulcsok, hangközök, hangrendszerek, ötfokú és hétfokú hangsorok, kvintkör, kvintoszlop, előjegyzés). Felhangok. Hármashangzatok alapállásban és megfordításban, domináns- és szűkített szeptimakkordok, elhelyezkedésük dúrban és harmonikus mollban, feloldásaik. A négyszólamú szerkesztés, valamint a zenei formálás alapelemei. (A felsoroltak fogalmi magyarázata illusztrációval – énekléssel, zongorázással – egybekötve.)

Vasné Katona Adrienne
Munkaközösség-vezető